Abonelik

Doğal gaz, su, elektrik, internet, telefon vb. faturalarlarda hangi bilgiler yer almak zorunda?

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre

Satıcı veya sağlayıcı, her bir tüketim dönemi sonunda tüketicinin ödeyeceği hizmet bedelini içeren bir ödeme bildirimi düzenlemek zorundadır.

(2) Ödeme bildirimlerinde asgari olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Tüketicinin ismi ve soyadı, adresi, abone numarası ve varsa abone grubu,

b) Ödeme bildiriminin ait olduğu dönem ve düzenlenme tarihi,

c) Varsa tüketime esas ilk ve son endeksler ile okuma tarihleri,

ç) Tüketim veya kullanım miktarı,

d) Birim fiyatı, ücretlendirme periyodu ve benzeri hususlar,

e) Bir tarife uygulanması durumunda, bu tarifenin içeriği ve ücreti,

f) Vergi türlerini de içeren yasal yükümlülükler dahil olmak üzere tüketicinin ödeyeceği toplam bedeli oluşturan her bir unsurun açık ve anlaşılır ifadesi,

g) Varsa geçmiş dönemlere ilişkin borç veya alacak,

ğ) Son ödeme tarihi, ödeme şekilleri ve ödeme merkezleri,

h) Tüketicinin itiraz ve taleplerini iletebileceği iletişim kanalları,

ı) Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması halinde tüketiciye uygulanacak gecikme zammı oranı,

i) Taahhütlü aboneliklerde kalan taahhüt süresine ilişkin bilgi ile taahhüt kapsamında tüketiciye sunulan bir mal varsa bunun taksit tutarı.

(3) Fatura ve benzeri her türlü belge, ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermesi kaydıyla ödeme bildirimi olarak kabul edilir.

(4) Ödeme bildiriminde yer alan bilgilerin anlaşılabilir bir dilde açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunludur.

(5) Satıcı veya sağlayıcı, ödeme bildiriminin ayrıntılarını kendi internet sayfalarında gösterecek seçeneği sunmakla veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye ücretsiz olarak göndermekle yükümlüdür.