Borsa

Halka açık şirketlerin kâr dağıtımıyla ilgili kurallar neler? Kârdan bağış yapılabilir mi?

Sermaye Piyasası Kanunu’na göre

  • Halka açık ortaklıklar, kârlarını genel kurull arı tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümle rine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka açık ortaklıkların kâr dağıtımı politikalarına ili şkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.
  • Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılm asına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalı şanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
  • Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

  • Halka açık ortaklıklar tarafından ba ğış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Kurul, bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir. Ortaklıkl arın ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.