Kişisel Veri

Herkes kendisi hakkında veriye sahip kuruluşu arayıp ne bildiklerini sorma hakkına sahip!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre,

İlgili kişinin hakları

 • Herkes, kendisi hakkında veriye sahip olan kuruluşun veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak şu haklara sahiptir:
   • a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   • e) Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   • f) Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme