Emlak

İfrazla ilgili bilmeniz gereken temel bilgiler

1) İFRAZ NEDİR?

İfrazın kelime anlamı, bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılmasıdır. Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde ayrı bir sayfaya tescil edilmesi işlemine ifraz adı verilir.

Bir arazinin maksimum değerine ulaşabilmesi için, parselasyonu yapılarak yapılaşma izninin verilmiş olması gerekir.

Arazi ve arsa düzenlemesi yapılmış imar adalarındaki maliklerin müracaatı üzerine imar planı ve mevzuatına uygun olmak şartıyla ifraz ve tevhit işlemleri yapılabilir.

Tevhit işlemi ise iki veya daha fazla sayıda parseli tek bir parsel halinde birleştirme işlemidir.

Her türlü imar adasında, parselasyon planı yapılmadan ifraz ve tevhit yapılamaz.

2) İFRAZ YETKİSİ KİMDEDİR?

İfraz işleminin kanun ve yönetmelik hükümlerine uygunluğu belediye encümenleri veya il idare kurullarınca onaylanır.

Onaylama işlemi, müracaatın belediyelere veya valiliklere intikalinden itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır ve tescil veya terkini için 15 gün içinde tapuya bildirilir. Tapu dairesi, tescil veya terkin işlemini bir ay içinde sonuçlandırmak zorundadır.

3) İFRAZ İŞLEMİNDE İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Belediyeden belediyeye bazı farklılıklar göstermekle birlikte, ifraz ve tevhit işlemlerinde istenen belgeler şöyle sıralanabilir:

  • Tapu Senedi
  • Aplikasyon (Röperli) Krokisi
  • İmar Durum Belgesi (evrak asılları ve fotokopileri)
  • İnşaat İstikamet Rölevesi
  • Encümen Teklif Belgesi
  • Tapu sahibi harici müracaatlarda vekâletname
  • Vekilin Kimlik Fotokopisi
  • Büro Tescil Belgesi
  • Bina Vasıflı Taşınmazlarda Zorunlu Deprem Sigortası

4) PARSELLER NEYE GÖRE BELİRLENİR?

İmar planında gösterilen bölgeye ilişkin farklı hükümler yoksa, yapılacak ifrazlarda elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyilli, yol durumu, mevcut yapılar vb. gibi mevkinin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları göz önünde tutularak belirlenir.

5) HANGİ ALANLAR İFRAZ EDİLMEZ?

Taşkın, heyelan ve kaya düşmesi gibi afet alanlarında bulunan sıhhi ve jeolojik mahzurları olan veya bunlar gibi tehlikeli durumlar arz eden alanlar ifraz edilemez.

İfraz işleminde dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, bir adada yola cephesi bulunmayan parsel oluşturulamayacağıdır. Yola cephesi olmayan parsellerin bulunduğu adalarda, ilgili parsele yola cephe sağlamaya yönelik düzenleme yapılmaksızın ruhsat düzenlenemez.

İmar planı dışında kalan alanlarda yönetmeliklerinde tayin edilecek miktarlardan küçük ifrazlara izin verilmez.