Perakende

Pazarda yer vermek için pazarcıda hangi koşullar aranır?

Pazar Yerleri Yönetmeliği’ne göre

Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek,

b) İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olmak,

c) Vergi mükellefi olmak,

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

e) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde ise aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak,

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak,

c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak,

ç) Birinci fıkranın (d) bendinde aranılan şartlara sahip olmak,

d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.