Tüketici Mahkemeleri

Satıcılar da Tüketici Mahkemesi’nde dava açabilir mi?

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Avukat Kemal Döner’in “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar” başlıklı makalesine göre,

Tüketici Kanunu’nda tüketici hakem heyeti kararlarına karşı itiraz usulü düzenlenmiştir. Hükme göre taraflar tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilirler.

Bu noktada doktrinde bir kısım yazarlarca tüketici mahkemelerinde davacı tarafta yalnızca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, tüketicilerin ve tüketici örgütlerinin değil satıcıların da yer alabileceği ve bu davanın tüketici hakem heyeti kararlarına itirazla sınırlı kalmayıp TKHK kapsamında kalan herhangi bir uyuşmazlığa ilişkin olabileceği görüşü savunulmaktadır.

Buna karşılık doktrindeki bir kısım yazarlarca lafzi yorum yapılarak, tüketici mahkemelerinde sadece tüketicilerin, tüketici örgütlerinin ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın dava açabileceği, satıcıların ise sadece tüketici hakem heyeti kararına itiraz edebileceği görüşü savunulmaktadır.

Yargıtayın bu konuda her iki görüş doğrultusunda da kararları bulunmaktadır fakat güncel kararlara bakıldığında satıcı ve sağlayıcıların da tüketici mahkemelerinde davacı olabileceğine ilişkin kararların ağırlıkta olduğu görülmektedir12.