Bankacılık

Türkiye Bankalar Birliği Hakem Heyeti kaç günde karar verir?

Kayda alınan başvurular, Birlik tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Okunaksız, eksik ya da anlaşılamayan bir belge ya da bilgi tespit edilirse, başvuru sahibi ile temasa geçilerek ek bilgi-belge istenebilir.

Gündeme alınması uygun bulunan başvuruların sahiplerine, 15 gün içinde yazılı bir yanıt gönderilir ve başvurusunun gündeme alındığı bildirilir. Bu süre, Kurum tarafından doğrudan gündeme alınmak üzere Birliğe yönlendirilen başvurular için başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren otuz gündür.

Başvuru sahibine gönderilen yazının yanı sıra, bankaya da bir yazı ekinde başvuru belgeleri gönderilir ve görüş talep edilir.

 Banka tarafından, Birlik’e başvurunun çözümlendiğine ilişkin yanıt verilmesi halinde, banka yanıtının alınmasını izleyen yirmi gün içinde başvurunun gündemden çıkarıldığı hakkında Birlik tarafından başvuru sahibine bilgi verilir. Başvuru sahibinin, başvurusunun gündemden çıkarılmasına ilişkin itirazı olması halinde, Birlik’in bildirim yazısının ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde itirazını yazılı olarak Birlik’e bildirmesi gerekir.

Başvurunun Hakem Heyeti gündemine alınmaması halinde, en geç 30 gün içinde bir yazı ile başvuru sahibine gerekçeli olarak durum bildirilir.

Hakem Heyeti karar yazısının bir örneği, karar tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde hem bankaya hem başvuru sahibine gönderilir.